Westergouwe

Klant Dunea Duin & Water
Regio Regio Gouda
Periode 2022 - heden

Aan de zuidwestkant van Gouda wordt een grote nieuwbouwwijk met zo’n 4.500 woningen gebouwd: Westergouwe. In dit gebied ligt één van de grootste transportleidingen van drinkwaterbedrijf en duinbeheerder Dunea, de Bergambachtleiding (BAL-1). Vanwege de nieuwbouw dient deze rivierwatertransportleiding op twee plekken te worden gereconstrueerd. Een ander deel moet worden aangepast omdat daarboven een recreatieplas zal worden aangelegd. Amsterdam Engineering brengt binnen het bouwteam de ontwerpkennis in die voor deze operatie noodzakelijk is.

 

De lokale situatie maakt dit project complex. De polder ligt op het één na diepste punt van Nederland (6 meter onder het NAP), de grondwaterstand is hoog en het veen is drassig. De watertransportleiding is bij aanleg in 1953 dan ook met houten palen onderheid. Omdat het ontwerp van de reconstructie zoveel uitvoeringsaspecten kent, koos Dunea voor een bouwteam bestaande uit Van der Ven Aannemingsbedrijf uit Brakel en Kumpen NV uit het Belgische Hasselt. Namens Dunea is Amsterdam Engineering betrokken bij dit bouwteam. Dit bouwteam maakte het ontwerp waarvoor Amsterdam Engineering eerder het Programma van Eisen schreef en ondersteuning bij de aanbesteding leverde.

 

Acht werkweken van 14/6

Tijd is bij dit project een cruciale factor. BAL-1 is een leiding met een diameter van 1,40 meter die voorgezuiverd rivierwater transporteert van Bergambacht naar Nationaal Park Hollandse Duinen in Scheveningen. Daar wordt het in de infiltratieplassen in de duinen geïnfiltreerd en na een paar maanden opgepompt om verder te worden gezuiverd tot drinkwater. De flora en fauna van in dit Natura 2000 gebied hebben dit water nodig. Zij kunnen maximaal acht weken zonder de aanvoer van nieuw water, daarna treedt door het dalende waterniveau natuurschade op. Dit betekent dat de reconstructie van BAL-1 voor een belangrijk deel binnen acht weken moet plaatsvinden. Om dit te bereiken zal tijdens deze periode zes dagen per week worden gewerkt, veertien uur per dag.

 

Verleggen, verdiepen en re-lining

Op de te verplaatsen delen worden geen huizen gebouwd, daar komt deels een nieuw aan te leggen recreatieplas. Daarnaast wordt de leiding bij twee toekomstige hoofdwatergangen in de woonwijk verlegd en dieper in de bodem geplaatst. Een deel van deze leiding uit 1953 blijft gewoon liggen, maar zal na de nieuwbouw slecht bereikbaar en slecht toegankelijk zijn. Dit deel moet daarom onderhoudsvrij worden gemaakt. Dat gebeurt met re-lining, een techniek die bekend is bij afvalwaterleidingen, maar zelden wordt toegepast bij drinkwaterleidingen.

 

Gelede leiding wordt monolithisch

Bij re-lining wordt een kous van hars met lagen glasvlies in de leiding getrokken en daarna opgeblazen zodat het materiaal tegen de leidingwand drukt. Daarna rijdt een ‘treintje’ met UV-lichten door de buis, waardoor de hars uithardt. Zo verandert een gelede leiding (met naden) in een monolithische leiding (uit één stuk). Om re-lining voor drinkwaterleidingen toepasbaar te maken, was een harssoort nodig waarbij geen styreen vrijkomt, en die is er nu. In totaal krijgt 560 meter betonnen buis met rubber ringen deze re-lining. Eind 2023 zal dit project zijn uitgevoerd.